MyRoof orange logo

Polityka Prywatności & Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) reguluje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.myroof.pl, zwaną dalej: Stroną internetową.

2. Administratorem Danych Osobowych jest mdmNT Sp. z o.o., ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000354101, zwana dalej: Administratorem.

3. Z Administratorem można kontaktować się kierując korespondencję na adres: mdm NT Sp. z o.o., ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała.

4. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mdmnt.com.

5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


II. Newsletter

1. Dane osobowe w postaci adresu e-mail Administrator będzie przetwarzać w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi w postaci wysyłki newslettera. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesłania newslettera.


III. Formularze kontaktowe

a) Zakładka „Kontakt"

1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym  w zakładce „Kontakt” Administrator będzie przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.


b) Zakładka „Wyceń dach”

1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym  w zakładce „Wyceń dach” Administrator będzie przetwarzać w następujących celach:

  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze formularza w celu przedstawienia wyceny przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); bądź
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze formularza i przekazania go odrębnemu Administratorowi w celu przedstawienia wyceny (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym przypadku Twoje dane przekażemy do naszego partnera biznesowego tj. hurtowni materiałów budowlanych, w celu dokonania wyceny produktu o specyfikacjach podanych przez Ciebie w treści formularza. Ww. podmiot będzie działał jako odrębny administrator danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem dotyczącym wyceny. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania wyceny.

IV. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których pomocy korzysta Administrator w prowadzeniu Strony internetowej, w szczególności w zakresie usług technicznych, informatycznych oraz hostingowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia. 

2. Dane osobowe mogą być również udostępniane organom i instytucjom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.


V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

1. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, w szczególności do USA, w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym.

2. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

System hostingowy, którego dostawcą jest Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103 – w zakresie Twojego adresu IP oraz informacji statystycznych. Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Webflow dostępne są pod linkiem: https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.  

3. W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok (sprawa Schrems II), w którym orzekł, że usługi w chmurze hostowane w Stanach Zjednoczonych są niezgodne z RODO i obowiązującymi w UE przepisami. Jednakże, na ten moment brak jest decyzji polskiego organu nadzorczego w zakresie legalności korzystania z amerykańskich narzędzi chmurowych. Na dzień wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności kwestia ta jest dyskusyjna, jednakże Administrator stale monitoruje stanowisko PUODO w tym zakresie, by zapewnić zgodność przekazywania Twoich danych do państw trzecich.


VII. Portale społecznościowe

1. Na Stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki następujących portali społecznościowych: 

  • Youtube,
  • Facebook, 
  • Linkedin, 
  • Tik Tok, 
  • Pinterest, 
  • Instagram, 
  • Twitter.

2. Wtyczki pozwalają Tobie m.in. na udostępnienie treści publikowanych na Stronie internetowej w wybranym portalu społecznościowym.

3. Stosowanie wtyczki powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony internetowej przez Ciebie i może przypisać je do jego profilu tworzonego w danym portalu społecznościowym.

4. Korzystając z aplikacji społecznościowej przekazujesz swoje dane osobowe administratorowi takiej aplikacji. Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez dostawcę aplikacji, który posiada status odrębnego administratora danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę aplikacji są dostępne na stronach dostawcy aplikacji.


VIII. Pliki cookies

1. Aby uatrakcyjnić Stronę internetową, stosujemy tzw. pliki cookies. Służy to ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji Strony internetowej. Dane zawarte w cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzystasz.

2. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies.

3. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

4. Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz też usunąć w całości dane zapisane w postaci cookies.

5. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.


IX. Postanowienia końcowe

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 02.09.2022 roku.